User Tag List

+ Cevap Ver
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: Said Havva

 1. #1
  Admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
   OFFLİNE 
  Kurucu Bir Dost
  Üyelik tarihi
  05.November.2014
  Yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  1,242
  Konular
  523
  Thanked
  45
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Tecrübe Puanı
  10

  Said Havva  İslam Ansiklopedisicilt: 35; sayfa: 561


  [SAÎD HAVVÂ - ]


  üzerine ilk defa silâhlı mücadeleye onay verdi. Müslüman Kardeşler’in kalesi durumunda olan Hama şehrinin 1982’de bombalanıp yerle bir edilmesi ve binlerce insanın öldürülmesinden derin bir şekilde etkilenen Saîd Havvâ 9 Mart 1989’da Amman’da vefat etti.


  Saîd Havvâ, Fransız işgali sonrasında yetişen bir fikir ve aksiyon adamıdır. Fikirlerinden etkilendiği kişiler arasında Hama’daki hocası Şeyh Muhammed el-Hâmid ve İhvân-ı Müslimîn Teşkilâtı’nın kurucusu Hasan el-Bennâ başta gelir. XX. yüzyılda yaşayan pek çok müslüman düşünür gibi onun düşüncesinin temel sorunlarını da müslümanların modern dünya içindeki kötü durumu ve bundan çıkış yolları oluşturur. el-İslâm adlı kitabındaki fikirlerine göre (s. 15) İslâm inanç, ibadet ve en genel anlamda hayat tarzı ile müeyyidelerden oluşur. Klasik anlamda İslâm’ın ve imanın şartları kabul edilen esaslar İslâm’ın rükünlerini; İslâm’ın siyasî, iktisadî, askerî, pedagojik, ahlâkî ve sosyal konularda ortaya koyduğu hayat tarzı İslâm binasını; cihad, emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-münker, yargı ve cezalar yaptırımlarını oluşturmaktadır. İslâm tasavvuruna uygun bir müslüman tasviri yaparak onu sürekli siyasî bir çerçevede düşünen Saîd Havvâ’ya göre bir müslümanın gerçekleştirmesi gereken en önemli hedefler İslâm devletinin kurulması, sünnetin ihyası, ümmetin birliğinin sağlanması ve Allah yolunda cihaddır (a.g.e., s. 273). Saîd Havvâ, İslâmî hareket içerisinde yer alan çok sayıda müslüman fikir adamı gibi yeni Selefiyyeci bir çizgi takip etmekle birlikte İslâm kültürüne bakış tarzıyla onlardan ayrılmaktadır. Özellikle tasavvuf Saîd Havvâ’nın düşüncesinde önemli rol oynar. Bu konudaki görüşlerini Terbiyetüna’r-rûĥiyye, Müźekkirât fî menâzili’ś-śıddîķīn ve’r-rabbâniyyîn ile el-Müstaħlaś fî tezkiyeti’l-enfüs adlı kitaplarında toplamıştır.


  Sâlim Hilâlî, Müǿellefâtü SaǾîd Ĥavvâ: Dirâse ve taķvîm adlı eserinde (Kahire 1983) Saîd Havvâ’nın tasavvufu dinî olarak temellendirmesini eleştirmiş, Saîd Havvâ da buna karşılık el-İcâbât başlıklı risâlesini yazmıştır (Kahire 1984). İĥyâǿü’r-rabbâniyye adlı risâlesinde ve Müźekkirât fî menâzili’ś-śıddîķīn ve’r-rabbâniyyîn’de ideal insan tipini tasavvufla bağlantılı biçimde ortaya koymaktadır. Ona göre günümüzde topluma önder olacak şahsiyetler yetiştirmek için akademiler kurulmalıdır. Bu hususta İĥyâǿü’r-rabbâniyye’de ayrıntılı bir program sunar.


  Yazılarında Ehl-i sünnet’e sık sık atıfta bulunan Saîd Havvâ, Şîa’ya karşı açık bir tavır almış, Humeynî iktidarını sert bir dille eleştirmiştir. 1987’de kaleme aldığı ve daha sonra Key lâ nemđıye baǾîden Ǿan iĥtiyâcâti’l-Ǿaśr adlı kitabında topladığı yazılarından biri “el-Ħumeynî: Şüźûź fi’l-Ǿaķāǿid ve ŝüźûź fi’l-mevâķıf” başlığını taşımaktadır. Saîd Havvâ, Humeynî devrimini mezhepçi bir devrim olarak eleştirir. Humeynî’yi suçladığı noktalardan biri de onun devrimden sonra İslâm adına yaptığı pek çok yanlışın son yıllarda yaşanan İslâmî canlanmaya zarar vermiş olmasıdır.


  Eserleri. Saîd Havvâ eserlerini “Usul”, “Esas”, “Terbiye, Tezkiye ve Sülûk”, “Fıkhü’d-da‘ve ve’l-amelü’l-İslâmî” başlıklı seriler halinde yayımlamıştır. Çoğu Türkçe’ye tercüme edilen kitaplarının başlıcaları şunlardır: Usul serisi. 1. Allah celle celâlüh (Beyrut 1969). Ramazan Nazlı (İslâm’da Allah İnancı, İstanbul [1980?]) ve Faruk Yılmaz (İslâm’da Allah’a İnanmak, İstanbul 1986) tarafından tercüme edilmiştir. 2. er-Resûl śallallāhü Ǿaleyhi ve sellem (I-II, Beyrut 1969; Kahire 1986; Beyrut 1988). Bu eseri Halil Gönenç (Allah Resulü Hazreti Muhammed [sav], Ankara 1979) ve Harun Ünal (er-Resul Hazreti Muhammed, İstanbul 1987) Türkçe’ye çevirmiştir. 3. el-İslâm (I-IV, Beyrut 1969-1970, 1977). Eserin ilk cildi Kenan Gültürk tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiştir (İmanın İlkeleri: Şehadet, İstanbul 1990).


  Esas serisi. 1. el-Esâs fi’t-tefsîr (I-XI, Kahire 1405/1985, 1409/1989, 1412/1991). Saîd Havvâ bu eserini Seyyid Kutub ve Mevdûdî gibi İslâmî hareket liderlerini örnek alarak kaleme almıştır. İlim, davet, terbiye ve cihad kitabı olarak nitelediği eserin telifinde Ebü’l-Fidâ İbn Kesîr ve Necmeddin en-Nesefî’nin tefsirlerini temel almakla birlikte günümüz insanının ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmuştur. Eseri M. Beşir Eryarsoy ve Abdüsselam Arı Türkçe’ye çevirmiştir (I-XVI, İstanbul 1989-1992). 2. el-Esâs fi’s-sünne ve fıķhihâ (I-XIV, Kahire 1989). Üç ana bölümden oluşan eserde hadislerden hareketle Resûl-i Ekrem’in hayatını anlattığı birinci bölüm dört cilt olarak “Ķısmü’s-sünne”, akaid konularını ve itikadî mezhepleri işlediği ikinci bölüm üç cilt halinde “Ķısmü’l-Ǿaķāǿid” (Türkçe’si Hadislerle İslâm Akaidi, trc. M. Ahmet Varol v.dğr., I-V, İstanbul, ts. [Hikmet Neşriyat]), ibadet ve cihadla ilgili konuları ele aldığı üçüncü bölüm ise yedi cilt olarak “Ķısmü’l-Ǿibâdât” (Türkçe’si, Hadislerle İbadet Ansiklopedisi, trc. M. Ahmet Varol v.dğr., I-XII, İstanbul, ts. [Aksa Yayın]) başlığıyla yayımlanmıştır.


  Terbiye, Tezkiye ve Sülûk serisi. 1. Terbiyetünâ er-rûĥiyye (Kahire 1979; Beyrut-Dımaşk 1979). İbrahim Sarmış ve M. Sait Şimşek tarafından Ruh Terbiyemiz (İslâm Tasavvufu) adıyla Türkçe’ye çevrilmiştir (Konya 1980). 2. Müźekkirât fî menâzili’ś-śıddîķīn ve’r-rabbâniyyîn min ħilâli’n-nuśûś ve ĥikemi İbn ǾAŧâǿullāh es-Sikenderî (Kahire 1986, 2. bs.). İbn Atâullah el-İskenderî’nin eserlerine dayanılarak hazırlanan, seyir, uzlet, müridlik, evrâd ve zikir mertebeleri gibi tasavvufî konulara dair bir eserdir. 3. el-Müstaħlaś fî tezkiyeti’l-enfüs (Kahire 1983). Gazzâlî’nin İĥyâǿsından yapılan seçmelerden ibaret olup İslâm’da Nefis Tezkiyesi başlığıyla Ali Bilgiç tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir (İstanbul 1996 [?]).


  Fıkhü’d-da‘ve ve’l-amelü’l-İslâmî serisi. 1. Cündüllāh ŝeķāfeten ve aħlâķan (Beyrut 1971). Saîd Havvâ’nın özellikle siyasî hedeflerini ve bunlara ulaşma yollarını ortaya koyduğu eseri (ridde, hizbullah, İslâm devletinin tesisi, müslümanların tek bir devlet altında toplanması, hilâfet makamının tekrar tesisi, dünya İslâm devletinin kurulması gibi konuları içermektedir) Harun Ünal Allah Erinin Ahlak ve Kültürü başlığıyla Türkçe’ye çevirmiştir (İstanbul 1987). 2. Cündüllāh taħŧîŧan (Kahire 1988). 3. Cündüllāh tanžîmen (Kahire 1993). 4. el-Medħal ilâ daǾveti’l-İħvâni’l-müslimîn (Amman 1979, 1998). M. Said Şimşek (Müslüman Kardeşler Hareketine Giriş, Konya 1980) ve Ramazan Nazlı (50. Yılda Müslüman Kardeşler Teşkilatı,İstanbul 1980) tarafından Türkçe’ye, Abdülkerîm Şeyh (Abdul Karim Shaikh) tarafından The Muslim Brotherhood (Ikhwanul Musilmoon): Objective, Stages, Method başlığıyla İngilizce’ye (Delhi 1983) tercüme edilmiştir. 5. Fî Âfâķı’t-teǾâlim: Dirâse fî âfâķı daǾveti’l-üstâź el-Bennâ (Kahire 1980). 6. Hâźihî tecribetî ve hâźihî şehâdetî (Kahire 1987). Saîd Havvâ’nın otobiyografisi olup modern dönem Suriye tarihi ve Suriye İhvân-ı Müslimîn Teşkilâtı hakkında önemli bir kaynak sayılmaktadır (diğer eserleri için bk. Sâlim Hilâlî, Müǿellefâtü SaǾîd Ĥavvâ: Dirâse ve taķvîm, Kahire 1983).


  BİBLİYOGRAFYA:


  Saîd Havvâ, Hâźihî tecribetî ve hâźihî şehâdetî, Kahire 1987; a.mlf., Müźekkirât fî menâzili’ś-śıddîķīn ve’r-rabbâniyyîn, Beyrut-Amman 1409/1989; a.mlf., Terbiyetünâ er-rûĥiyye, Kahire 1419/1999; a.mlf., el-İslâm, Kahire 1421/2001; a.mlf., Ellinci Yılda Müslüman Kardeşler Teşkilatı (trc. Ramazan Nazlı), İstanbul 1980; Musa Bilgiz, Ayetler ve Sureler Arasında Münasebet: Said Havva Örneği, Ankara 2006; Hanna Batatu, “Syria’s Muslim Brethren”, Merip Reports, sy. 110 (1982), s. 12-20, 34, 36; I. Weismann, “Sa’id Hawwa: The Making of a Radical Muslim Thinker in Modern Syria”, MES, XXIX/4 (1993), s. 601-623; a.mlf., “Sa’id Hawwa and Islamic Revivalism in Ba’thist Syria”, St.I, LXXXV (1997), s. 131-154.


 2. #2
  Admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
   OFFLİNE 
  Kurucu Bir Dost
  Üyelik tarihi
  05.November.2014
  Yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  1,242
  Konular
  523
  Thanked
  45
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Tecrübe Puanı
  10
  Furkan Vakfı Said Havva özeti

  SAİD HAVVA


  Saîd Havvâ, 27 Eylül 1935 yılında Suriye’nin Hama şehrinde doğdu. Fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Saîd Havvâ ilköğrenimini Hama’da gördü ve buradaki camilerde ünlü ulemalardan dersler aldı. İbn-i Rüşd Lisesi’nde okurken öğretmeni Şeyh Muhammed el-Hamid vasıtasıyla İhvan-ı Müslimin üyeleriyle tanıştı ve 1952 yılında henüz 17 yaşında iken Müslüman Kardeşler hareketine katıldı.
  1956’da Şam üniversitesinde yeni açılan Kulliyyetuş-şeriatil-İslamiyyeye kaydoldu. Fakültenin kurucu dekanı ve Suriye Müslüman Kardeşler teşkilâtının lideri olan Mustafa es-Sibâî ile tanıştı. Üniversite yıllarında teşkilat içindeki faaliyetlerde görev almakla beraber Hasan Habenneke gibi çok değerli üstatların ilim meclislerinde bulundu. O dönemde Suriye’de sosyalizmden kavmiyetçiliğe kadar çeşitli fikri akımlar vardı ama O Allah’ın lütfü ve inayeti sayesinde İslami alanda eğitim görme şerefine kavuştu.


  1961’de mezun olup Hama’da öğretmenliğe başladı.1964 yılında ise Hama Müslüman Kardeşler Hareketi Başkanlığını üstlendi. Aynı yıl Hama’da meydana gelen olaylarda aktif görevler aldı. Mervan Hadid’in liderliğindeki ayaklanma sırasında, silahlı mücadeleye mesafeli yaklaşmakla birlikte grevlerin düzenlenmesinde rol aldı, çatışmaların önüne geçmek için şehrin ileri gelenleriyle yapılan toplantılarda bulundu. Bu olaylar Hamalı Müslümanların devrin zalim yönetimine karşı bir kıyam hareketiydi. Saîd Havvâ bu olaylara katılmasından ötürü tutuklandı ve hapse atıldı. Hakkında idam hükmü verildi. Hama halkının yönetime karşı yoğun baskıları sonucu idam hükmü yerine getirilemedi.


  Saîd Havvâ 1966’da baas rejiminin baskısını giderek arttırması sonucu Suudi Arabistan’a gitti. Burada beş yıl öğretmenlik yaptı. İlk eserlerini de burada yayımlamaya başladı. Hafız Esed’in 1970 yılında yönetime el koymasının ardından teşkilatın sürgündeki üyelerine Suriye’ye dönme izni verilmesi üzerine Saîd Havvâ’da 1971’de tekrar ülkesine döndü. 1973 yılında Hama’da meydana gelen ikinci kıyam hareketine yine başkanlık etti. Bu kıyam yönetimin İslam yerine sosyalist demokrasiye geçişini öngören anayasa değişikliğine karşı yapılmıştı. Bu olaylardan hemen sonra yeniden tutuklandı ve hapse atıldı. Hakkında kesinleşen 5 yıllık mahkûmiyeti yaşadı. Beş yıl süren mahpus hayatı süresince ilmi çalışmalara ağırlık vererek hem El Esas Fi’’t-tefsir isimli 11 ciltlik bir tefsir telif etti, hem de mahkûmlara ders verdi.


  Saîd Havvâ 1978 yılının Ocak ayında hapisten çıktı ve iki ay sonra Suriye’yi terk ederek Ürdün’e yerleşti. Suriye’yi terk etmesine rağmen teşkilatla arasındaki bağları koparmadı. Çeşitli İslam ülkelerine, Avrupa ve Amerika’ya seyahatlerde bulundu. İran’da Humeyni, Pakistan’da Mevdudi ile tanıştı.


  Esed rejimine karşı Sünni İslami muhalefetin en önemli teşkilatlarından Suriye İslam Cephesi’nin kuruluşunda Adnan Saadettin ve Muhammed Ebu’n Nasr El-Beyanuni gibi hareket önderleriyle beraber öncülük yaptı. Zalim baas rejiminin baskılarını iyice arttırmasıyla Saîd Havvâ silahlı mücadeleye onay verdi.


  1982 yılında azgın Suriye yönetiminin yerle bir ederek 30.000 Müslüman’ı katlettiği Hama’daki katliamdan derin bir şekilde etkilenen Saîd Havvâ, hayatının son yıllarında sürekli tedavi gördü. Saîd Havvâ 9 Mart 1989da Ürdün’ün başkenti Amman’da henüz 54 yaşında iken Rahmet-i Rahman’a kavuştu.

+ Cevap Ver

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.July.2015, 17:53

Bu Konudaki Etiketler

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •